Eleska

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 – TARAFLAR
Bu sözleşme, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında olup;


SAĞLAYICI:                    
Ünvanı: ELESKA İNTERNET HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ
Adresi: Balatçık mah. 8789/4 Sk. No:2B D:78 ÇİĞLİ / İZMİR
Vergi Dairesi:  ÇİĞLİ    
Vergi No: 3311514271
Gsm:  0537 427 37 50
E-mail:  info@eleska.com
(Sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır.)


MÜŞTERİ:
Ad Soyad / Ünvanı:
Adresi:
Vergi Dairesi:               
Vergi No: 
Telefon: 
E-mail: 
(Sözleşmede bundan sonra "MÜŞTERİ" olarak anılacaktır.)


Arasında aşağıdaki hükümler çerçevesinde yapılmış olup eleska.com.tr internet sitesinden HİZMET / HİZMETLER satın alacak kişi ile ELESKA İNTERNET HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ. satıcı firma arasında aşağıdaki hizmet / hizmetleri kapsamaktadır.

MADDE 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE HİZMETİN İÇERİĞİ

2.1 İşbu sözleşmenin konusu, müşterinin web yazılım, mobil yazılım, reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet yazılımlarının sağlayıcı tarafından hazırlanması ve sunulması hizmetidir.

2.2. Bu hizmetlerde web yazılım ve mobil yazılım MÜŞTERİ'nin isteğine göre sunulur. Hizmetlerde yer alan reklam ise; arama motorlarında, web sitelerinde, sosyal medya ağlarında oluşturulan bir dijital reklam biçimidir.  Bu reklam türleri arasında yer alan seo reklamları MÜŞTERİ'nin belirttiği kelimeler doğrultusunda   firmanın tanıtımını veya web sitesini SATICI ve MÜŞTERİ  arasında anlaşılan arama motorunda üst sıralara çıkarma hizmetidir. 
2.3- İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

MADDE 3. ÜCRETLENDİRME VE HİZMETLER

3.1. PAKETLER

1. WEB YAZILIM
2. MOBİL YAZILIM
3. DİJİTAL REKLAM
4. SOSYAL MEDYA HİZMETLERİ
5. DİĞER ÖZEL YAZILIMLAR


3.3.  HİZMET İÇERİĞİ VE SÜRESİ; 

Hizmet Adı:
Hizmet Süresi:
Hizmet İçeriği: 

3.4.  HİZMET ÜCRETİ; 
Fiyatı:
Kdv: %18
Toplam:
Peşin Verilen:

MADDE 4. SAĞLAYICIYA İLİŞKİN HÜKÜMLER
4.1- WEB YAZILIM hizmetinde MÜŞTERİ isteği üzerine seçilen tasarımda, müşteriye yapılan sunumdan sonra, eksik noktalar  tespit edilip gerekli düzeltmeleri yapmakla yükümlüdür.
4.2- WEB YAZILIM hizmetinde, sözleşmede geçen hizmet süresi boyunca, çıkan hata ve güncellemeler için bir ücret talep etmemektedir.
4.3- SAĞLAYICI, MÜŞTERİ ile uzaktan iletişim araçları kullanarak gerekli bilgileri aldıktan sonra sözleşmede belirtilen tarihte teslim etmekle  yükümlüdür. 
4.4- İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

MADDE 5. MÜŞTERİYE İLİŞKİN HÜKÜMLER
5.1- MÜŞTERİ, kurulan iş bu sözleşmeye konu hizmet bedelini ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
5.2- MÜŞTERİ, sözleşme tarihinden itibaren 3 gün içerisinde kullanılacak içerikleri belirlenen e-posta adresine (info@eleska.com) yollamakla yükümlüdür.

MADDE 6. GENEL HÜKÜMLER
6.1- Hizmet, MÜŞTERİ’nin Mesafeli Hizmet Sözleşmesi faturası ile birlikte teslim edilir.
6.2-. MÜŞTERİ, SAĞLAYICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, söz konusu hizmetin ifasına başlanması ile hizmet bedeli muaccel hale gelir. Hizmetin ifasından sonra hizmet bedeli sağlayıcıya ödenmediği takdirde, SAĞLAYICI’nın ödemeye ilişkin yasal hakları saklıdır.
6.3- Taraflar beyan ettikleri adreslerin aynı zamanda tebligat adresleri olduğunu kabul ederler. Adres değişikliği karşı tarafa iadeli taahhütlü mektupla veya SAĞLAYICI’nın e-posta adresine bildirilmedikçe hüküm ifade etmez. Bu durumda sözleşmede belirtilen adreslere yapılan tebligatlar geçerlidir. 
6.4- Hizmet ifası sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/Finansman kurumunun HİZMET bedelini SAĞLAYICI’ya ödememesi halinde, SAĞLAYICI’nın hizmet bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları saklıdır. Tereddüte mahal vermemek bakımından; Bankalar ve Finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart v.b. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli / taksitli ödeme imkanları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşca sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SAĞLAYICI’nın bedelini tamamen tahsil ettiği HİZMET satışları işbu sözleşmenin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır. SAĞLAYICI’nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır.
6.5. MÜŞTERİ, satışla ilgili talep ve şikayetlerini sözleşme’nin giriş kısmındaki SATICI’nın  iletişim kanalları ile SATICI’ya bildirebilir.

MADDE 7. CAYMA HAKKI
7.1. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 48. maddesinin dördüncü fıkrası ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 9. maddesi uyarınca MÜŞTERİ, iş bu mesafeli sözleşmenin uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla kurulmasından itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir.
7.2. Cayma hakkının kullanımı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 11. maddesi uyarınca yazılı olarak SAĞLAYICI’ya yöneltilmesi gerekmektedir, aksi takdirde cayma hakkı kullanımı mümkün değildir.

MADDE 8. ÖDEME ŞARTLARI
MÜŞTERİ uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla SAĞLAYICI tarafından bu sözleşme hükümleri ve hizmet kapsamında bilgilendirilmesinin akabinde mevzubahis hizmete ilişkin şartları kabul ederek onayladığı veya sözleşmeyi bizzat imzaladığı andan itibaren aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça hizmet bedelini peşin olarak ödemekle yükümlüdür.

MADDE 9. SÖZLEŞMENİN FESHİ
9.1-  Web Yazılım, Mobil Yazılım hizmetinden yararlanan MÜŞTERİ sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren ICANN domain ücreti bedeli düşürülerek ALICI'ya para iadesi gerçekleşeceğini taahhüt eder. MÜŞTERİ dilerse domaini kendi hesabına aktarılmasını talep edebilir.
9.2- Google Adwords  optimizasyonu ve planlama hizmeti, Sosyal medya reklam yönetimi hizmetini satın alan ALICI sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren hizmeti  geri almayı / sonlandırmayı, sözleşmenin imzalandığı tarih ile cayma bildiriminde bulunduğu tarih hesaplanıp hizmet bedeli düşürülerek ALICI'ya para iadesi gerçekleşeceğini taahhüt eder.
9.3. MÜŞTERİ, kullanım süresi sonunda hizmetini almak istemediği takdirde sözleşme feshedilmiş sayılır. 
9.4. MÜŞTERİNİN söz konusu  hizmeti sözleşmeye aykırı bir biçimde kullanımının tespiti ya da ödemesini zamanında yapmaması halinde SAĞLAYICI sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Sözleşmenin feshi halinde önceki dönemlere ait ödemeler müşteriye iade edilmez.
9.5. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya yazılı bildirimde bulunulması şarttır.

MADDE 10. UYUŞMAZLIKLAR HALİNDE YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
10.1. Bu sözleşmeden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde MÜŞTERİ, SAĞLAYICI’da bulunan kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları, müşteri temsilcisi gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil olarak kabul ettiğini taahhüt eder.
10.2. İş bu sözleşmeden doğması muhtemel uyuşmazlıklar için İZMİR Mahkemeleri ve İZMİR İcra Daireleri yetkili olacaktır. 
İşbu sözleşme  ..../..../2023  tarihinde 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiştir. MÜŞTERİ bu sözleşmede ve ayrılmaz parçasını oluşturan yazılı 10 Madde ve alt maddelerinde de tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, hizmet ve satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini aşağıda adı soyadı yazılı MÜŞTERİ yetkilisi olarak beyan, kabul ve taahhüt eder.

11) YÜRÜRLÜK

10 (on) maddeden ibaret bu Sözleşme, taraflarca okunarak, ../../2023 tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.